Lake Taiton near Bau

.


 
 

2 May 2011

 

Created by Clem Kuek